Video Decoder

Video Decoder

Video Decoder

Axis  Series

Axis T8705 Video Decoder

Full-featured video decoder with H.264 support

Axis Video Dncoder Series

Axis P7701 Video Decoder

Discrete 1080p video decoder with HDMI output